L'escola‎ > ‎

Documentació curricular


El CEIP Es Vedrà és un centre públic que ofereix una oferta educativa des del 2n cicle d’Educació Infantil a Educació Primària, que té com a missió promoure una formació de qualitat integradora, solidària i no discriminatòria, que respecti els principis democràtics de la nostra societat.

Amb aquesta perspectiva:

-          Afavorim l’aprenentatge significatiu, interdisciplinar i actiu desenvolupant d’aquesta manera la iniciativa, la creativitat, la capacitat d’observació, d’investigació i de crítica.

-        Respectem sempre els diversos ritmes d’aprenentatge, així com les diferents necessitats educatives i motivacions dels infants, i ajudem a cada alumne a descobrir i potenciar les seves capacitats i habilitats físiques, intel·lectuals i afectives, així com a aconseguir les competències necessàries per al seu futur personal i professional.

-          Eduquem en la dimensió social potenciant la capacitat de convivència, promovent la inserció en el nostre entorn de manera responsable i constructiva.

-          Reconeixem la llengua catalana pròpia de les Illes Balears com a tret d’identitat de la nostra comunitat i de les Pitiüses, potenciant el seu ús com a llengua vehicular i d’aprenentatge del centre.

-          Desenvolupem una metodologia didàctica humana, oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que la nostra escola persegueix.

-          Fomentem l’esperit de col·laboració, participació i comunicació amb les institucions del nostre entorn.

-          Impliquem a tota la comunitat educativa, i molt especialment a les famílies, i altres institucions en la tasca comuna i compartida d’educar.

 Pel desenvolupament de la Missió i la consecució de la Visió ressaltem com a motors de la nostra actuació els següents principis i Valors:

-          La prioritat per la persona, el respecte per un mateix i pels altres.

-          La multiculturalitat i la diversitat, com a fet enriquidor de la persona i de la societat.

-          L’educació no competitiva, fonamentada en la superació personal, que potenciï l’adquisició de valors i actituds com la solidaritat i la col·laboració amb els altres.

-          La comunicació, el treball en equip, l'esforç i la responsabilitat com a eines necessàries per aconseguir una educació de qualitat.

-          El diàleg i la no violència com a forma de relació entre persones i col·lectius.

-          El foment de la lectura com a eina bàsica d’aprenentatge i comunicació.

-          L’actitud crítica des del coneixement, oberta a les innovacions i a l’aprenentatge, i positiva envers les manifestacions artístiques i culturals pròpies i alienes.

-          La sensibilitat i el  respecte pel patrimoni lingüístic i cultural d’Eivissa i una actitud positiva envers l’ús de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears.

-          L’actitud ecològica i el respecte al medi natural, contribuint a la seva defensa, conservació i millora.

-          La coherència amb els valors compartits des de la llibertat i l’esperit crític animarà la nostra tasca educativa.

Volem que se’ns reconegui en el nostre entorn com un centre educatiu de referència:

-          obert, acollidor, alegre i de tracte personal;

-          democràtic i participatiu, que potencia el treball en equip i la col·laboració dels sectors i institucions implicades en la tasca educativa;

-          integrador en la diversitat i multiculturalitat;

-          respectuós amb el medi ambient;

-          obert a l’entorn social, oferint serveis i activitats que responguin a les necessitats de la comunitat educativa;

-          que promou la cultura i la llengua pròpia,

-          amb unes infrastructures, estratègies pedagògiques i recursos acordes al segle XXI,

-          i que cerca la millora contínua, mitjançant la revisió, valoració i actualització en la nostra tasca educativa.