Tràmits‎ > ‎

Admisió d'alumnes


ZONES D'ESCOLARITZACIÓ

El municipi de Sant Josep de sa Talaia es divideix en TRES ZONES D'ESCOLARITZACIÓ:

zona A: Sant Josep de sa Talaia i es Cubells. El centre educatiu de la zona és:
 • 07004771 CEIP L'URGELL Av. del Diputat Josep Ribas, s/n- SANT JOSEP Jornada Continuada i Menjador escolar. 
zona B: Sant Agustí des Vedrà. Els centres educatius de la zona són:
 • 07004795 CEIP ES VEDRÀ Camí Pou d'en Musson,s/n - SANT AGUSTÍ Jornada Continuada i Menjador escolar. 
 • 07015537 CEIP SES PLANES C/ Sant Agustí, s/n - SANT AGUSTÍ Jornada Continuada.
zona C: Sant Jordi de ses Salines i Sant Francesc de s'Estany
 • 07007541 CEIP CAN GUERXO C/ d'en Pujol, 2 - SANT JORDI Jornada Continuada. 
 • 07013361 CEIP CAN RASPALLS Finca de Can Raspalls, s/n - SANT JORDI Jornada Continuada i Menjador escolar. 
 • 07004825 CEIP SANT JORDI Ctra. de l'Aeroport, s/n - SANT JORDI Jornada Continuada. 
 • 07006871 CC MARE DE DÉU DE LES NEUS Carrer de les Monges, 5 - SANT JORDI Jornada Partida i Menjador escolar. 


CALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ D'INFANTIL I PRIMÀRIA

 • Presentació de sol·licituds:
  • Inici: 25 març (3 anys)
  • Finalització: 5 abril (3 anys)
  • La presentació de sol·licituds per a la resta de nivells és de 13 a 17 de maig
 • Llistes provisionals d’admesos: 31 maig
 • Reclamacions:
  • Inici: 3 juny
  • Finalització: 5 juny
 • Llistes definitives: 17 juny
 • Matriculació de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació especial:
  • Inici: 24 juny
  • Finalització: 28 juny


BAREM DE PUNTUACIÓ

CRITERIS PRIORITARIS

 I. Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que hi treballin:          a) Primer germà o germana al centre: 4 punts

b) Per cada un dels germans següents: 3 punts

c) Pel pare, la mare, o tutor/a que treballi al centre: 4 punts

d) Si el pare i la mare, o ambdós tutors, treballen al centre: 7 punts.


 II. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat:          a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 2 punts.

b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 1,5 punts.

c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.

Màxim: 5,5 punts.

 III. Ubicació del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa del mateix municipi al centre sol·licitat:         a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, la mare o qualque tutor legal, o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.

b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,75 punts.

c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,25 punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.

Màxim: 2,75.

 IV. Per la resta dels domicilis:  0 punts.
 V. Renda per càpita de la unitat familiar:           a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.

b) Renda familiar superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punts.

c) Renda familiar superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.

d) Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

 VI. Concurrència de discapacitat en l’alumne o en el pare, la mare, qualque tutor legal o en algun germà:           a) en l’alumne: 1 punt.

b) en el pare, la mare, tutor,  tutora o algun dels germans: 1 punt.


Màxim: 2 punts.

VII. Pertinença a família nombrosa:           a) família nombrosa especial: 2 punts,

b) família nombrosa general: 1 punt.

La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

 VII. Alumne en sitaució d'acolliment familiar: 1 punt.CRITERIS COMPLEMENTARIS

 I. Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica:1 punt
L’acreditació d’una malaltia crònica es farà mitjançant certificat mèdic oficial, en el qual constaran la identificació del facultatiu, la seva firma, núm. de col·legiat, la malaltia que efectivament pateix l’alumne/a i la data d’expedició del certificat: 
 II.  Mobilitat forçosa de la unitat familiar:1 punt.
 III. Víctimes d'actes de violència de gènere:3 punt. 
 III. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre: Fills d'antics alumnes del centre1 punt.
L'equip directiu acreditarà aquest fet.DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR


1. Documents que s’han d’adjuntar a totes les sol·licituds:

a) Còpia del DNI o NIE de l’alumne o alumna, si en té.

b) Còpia del DNI o NIE del pare, de la mare o dels tutors legals.

c)  Llibre de família o certificat de naixement.

d) Declaració de responsabilitat en cas que a la sol·licitud només hi consti una sola signatura i no s’hagi justificat documentalment la pàtria potestat exclusiva.


2. A l’efecte d’aplicar el barem, s’ha de presentar la documentació següent:

a) Per acreditar que hi ha germans matriculats al centre sol·licitat o que hi fa feina el pare, la mare o el tutor legal: 

Per obtenir punts amb el criteri de germans matriculats al centre, l’Administració educativa farà la consulta al GestIB. Per obtenir punts amb el criteri de pares o tutors que fan feina al centre, s’ha de presentar un certificat expedit pel director del centre adscrit, si és el cas. En el cas de voler optar a aquests criteris al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista en l’apartat 2.l d’aquest annex. En cas d’adopció, preadopció o acolliment, s’ha de presentar la documentació prevista.

b) Per acreditar el domicili de l’alumne o alumna:

S’ha de presentar un certificat d’empadronament de l’alumne o alumna expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de la darrera variació padronal.

En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, s’ha de presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors. Quan es tracti d’alumnes en situació d’acolliment, adopció o preadopció, s’ha de presentar la documentació prevista.

c)  Per acreditar el lloc de feina:

S’ha de presentar un certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un certificat de vida laboral. Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de presentar, a més de la vida laboral, un certificat del domicili fiscal emès per l’Agència Tributària. En el cas de voler optar a aquests criteris al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista.

d) Per acreditar la renda per càpita de la unitat familiar:

Per obtenir punts amb el criteri de la renda per càpita de la unitat familiar, l’Administració educativa sol·licitarà de l’Agència Tributària el certificat de la declaració anual de l’IRPF corresponent a l’exercici fiscal de 2015.

Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne o alumna, si és menor d’edat, no és compartida han d’aportar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos). En els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, es tindrà en compte la renda de qui exerceixi la guarda i custòdia. En el supòsit que la custòdia sigui compartida, es tindrà en compte la dels dos progenitors. A l’efecte de valorar la renda, es tindrà en compte la situació familiar corresponent a l’exercici fiscal de 2015. Com a documentació justificativa, s’ha de presentar el llibre de família.

e)  Per acreditar una discapacitat:

La discapacitat reconeguda, tant pel que fa al sol·licitant com al pare, la mare, els germans o els tutors, s’ha d’acreditar amb un certificat emès per l’òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de discapacitat, que ha de ser igual al 33 % o superior. En el cas de voler optar a aquest criteri al·legant família reconstituïda, s’ha de presentar la documentació prevista.

f)  Per acreditar la situació de família nombrosa:

La situació de família nombrosa s’ha d’acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l’òrgan competent, de conformitat amb el que preveu la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

g)  Per acreditar una malaltia crònica:

Per acreditar que l’alumne o alumna té una de les malalties cròniques que figuren en l’annex 3 de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 (BOIB núm. 45, de 9 d’abril), s’ha de presentar un certificat mèdic oficial.

h) Per acreditar els criteris de centre (fill d'antic alumne/a del centre):

S’ha d’acreditar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre.


Podeu trobar tota la informació relativa al procés d'escolarització a la plana de la Conselleria d'Educació, en CATALÀ o en CASTELLÀ.